Algemene verkoopvoorwaarden

Zie de volgende bladzijden voor meer informatie:

Politique de confidentialité : pour toute information sur notre politique de confidentialité

Mentions légales : pour toute information sur nos mentions légales

Preambule

Deze verkoopvoorwaarden bepalen de voorwaarden en beperkingen van de verkoop waarmee u akkoord gaat wanneer u een bestelling plaatst op onze website RechargeOK.com.

RechargeOK.com est un site de la société FIRST 21 dont le siège social est au 166, Quai de Jemmapes 75010 Paris et qui est enregistrée sous le SIREN : 883882326.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie te regelen tussen RechargeOK.com, hierna te noemen Recharge OK, en elke persoon die een aankoop doet via de site www.RechargeOK.com, hierna te noemen de koper.

Door lid en/of klant te worden, impliceert het lidmaatschap van Recharge OK de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle algemene verkoopsvoorwaarden door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje.

Omgekeerd verbindt Recharge OK zich ertoe de verplichtingen na te komen die krachtens deze verkoopsvoorwaarden op haar rusten.

Recharge OK behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de door de koper geplaatste bestelling.

Article 1. Dispositions générales :

1.1 Definities :

Termen die in deze voorwaarden in zowel het enkelvoud als het meervoud worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

KLANT: zal alle gebruikers aanduiden, natuurlijke personen van wettelijke leeftijd die in staat zijn om contracten af te sluiten en die consumenten zijn en die producten bestellen en/of kopen die op de INTERNET SITE worden aangeboden.

PUBLISHER: betekent het bedrijf RechargeOK

LID: betekent iedere KLANT met een actieve persoonlijke rekening die is aangemaakt na het invullen van een registratieformulier.

PRODUCT: verwijst naar alle PRODUCTEN die op de WEBSITE worden aangeboden en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is: cadeaubonnen, herladingen voor voorafbetaalde betaalkaarten...

SITE INTERNET : désigne l’infrastructure, accessible à l’adresse https://RechargeOK.com développé par l’EDITEUR selon les formats informatiques utilisables sur internet destinés à être consultés par le CLIENT pour connaître ces PRODUITS.

1.2 Toepassingsgebied :

De WEBSITE is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers.

Elke bestelling van PRODUCTEN via de INTERNET SITE door de KLANT impliceert de voorafgaande aanvaarding door de KLANT van de prijsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt aanvaard.

De onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal bestaan uit het feit dat de KLANT het vakje aankruist dat overeenstemt met de volgende zin: "Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard ze".

Article 2. Descriptif de processus d’achat en ligne :

2.1 Selectie van PRODUCTEN :

Alvorens een bestelling te plaatsen via de WEBSITE, moet de KLANT de PRODUCTEN selecteren, met name door gebruik te maken van het aangeboden zoekformulier.

Zodra de KLANT van mening is dat hij zijn keuze heeft gemaakt, moet hij deze toevoegen aan zijn winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken en vervolgens op de knop te klikken om zijn bestelling af te ronden.

Om deze pagina te valideren, moet de KLANT het vakje met betrekking tot de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvinken. De KLANT erkent de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gedownload en afgedrukt.

De KLANT zal dan worden doorverwezen naar een identificatiepagina.

De KLANT zal een formulier moeten invullen om zich op de site te registreren of zijn login en wachtwoord op zijn account moeten invoeren als hij al lid is.

2.2 - Registratie op de WEBSITE :

Het is niet verplicht ingeschreven te zijn om toegang te krijgen tot alle producten die op de site te koop zijn, behalve voor speciale operaties. Lidmaatschap wordt alleen verkregen na identificatie. 

Recharge OK behoudt zich het recht voor om een lid te allen tijde te accepteren of te weigeren of om toegangsrechten te herzien.

Het nieuwe lid ontvangt een bevestigings e-mail, naar het e-mail adres dat eerder in het formulier is ingevuld, waarmee zijn registratie bij Recharge OK wordt gevalideerd.

Het lid heeft dan een persoonlijke rekening waarop hij aankopen kan doen.

Het lid neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik en de opslag van zijn wachtwoord.

In geval van verlies, diefstal of mededeling van uw wachtwoord aan een derde, wordt het lid verzocht zijn wachtwoord opnieuw in te stellen via de rubriek Contact.

Door zich te registreren bij Recharge OK, gaat het lid akkoord met het ontvangen van verkoop uitnodigingen en nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van partner organisaties en bedrijven per e-mail.

Article 3. Produits

Recharge OK streeft ernaar een volledige beschrijving van de beschikbare producten te geven door middel van beschrijvingen, kenmerken en foto's.

De kenmerken die voorkomen op de beschrijvende fiches van de door Recharge OK aangeboden producten zijn vastgesteld aan de hand van de door de leveranciers verstrekte gegevens.

Recharge OK doet er alles aan om zo accuraat mogelijke foto's te leveren, om het product in situatie te bekijken. In de geest van het verbeteren van de site, moedigt Recharge OK leden aan om onjuiste informatie die op een productfiche kan staan, te melden.

De te koop aangeboden producten worden door Recharge OK voor onbepaalde tijd en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden verkocht.

Article 4. Prix

De prijzen op Recharge OK zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief alle belastingen.

Recharge OK behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, echter met dien verstande dat de producten in rekening worden gebracht op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de order wordt geregistreerd.

Article 5. Modalités de commande

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst op www.RechargeOK.com.

Elke koper verklaart en garandeert de rechtsbevoegdheid te hebben om op Recharge OK te bestellen.

De koper verklaart, op de datum van de bestelling, tenminste 18 jaar oud te zijn of wettelijk bevoegd te zijn om een aankoop op Recharge OK te doen.

De koper garandeert tevens dat hij volledig gerechtigd is om de voor de transactie verstrekte bankkaart te gebruiken en dat het geen frauduleus gebruikte kaart betreft, en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze voldoende gefinancierd is om de gedane aankopen te dekken.

Elke aankoop op www.RechargeOK.com wordt geacht te zijn gedaan door de gebruiker van de account. Alle door Recharge OK geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de door de koper op www.RechargeOK.com verrichte transacties.

De bestelling wordt pas gevalideerd wanneer de koper een dubbele klik heeft uitgevoerd, overeenkomstig de wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004: een eerste keer om de bestelling te plaatsen en een tweede keer om deze te bevestigen. De bevestiging staat gelijk met de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.

Recharge OK adresse alors par e-mail la confirmation de la commande enregistrée avec un code qui permettra de recharger sa carte de paiement prépayée.

Zodra uw bestelling gevalideerd is, wordt de informatie onmiddellijk doorgestuurd naar onze leverancier om uw herlaadcode per e-mail te versturen. Daarom is het voor ons niet meer mogelijk de inhoud ervan en de informatie die u bij het plaatsen van uw bestelling verstrekt, te wijzigen. 

Article 6. Paiement

De betaling van de bestelling gebeurt met een kredietkaart via onze partner Stripe. Om van deze betaalmethode te kunnen profiteren, hoeft de koper niet noodzakelijk een account bij Stripe te hebben.

De door Recharge OK bevestigde opdracht zal pas van kracht zijn na akkoord van de bankbetaalcentrales. In geval van weigering van de bankinstelling, zal de bestelling automatisch opgeschort worden en zal Recharge OK er voor zorgen de koper per e-mail te verwittigen.

Bovendien behoudt Recharge OK zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een koper met wie een geschil bestaat. 

Zodra de betaling door de betrokken dienstverlener is gevalideerd, zal de KLANT een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de gekozen betaling wordt bevestigd, evenals een factuur met een samenvatting van de details van de bestelling.

Article 7.  Acceptation de la commande par l’EDITEUR

De bestelling wordt pas definitief na validatie van de betaling en ontvangst van alle door de Uitgever vereiste documenten, onder voorbehoud van de hierna vermelde uitzonderingen.

Alle artikelen op de WEBSITE zijn, behoudens een fout of een informaticastoring die niet aan de Uitgever kan worden toegeschreven, beschikbaar en in voorraad bij de Uitgever.

Echter, gezien de tijd die nodig is tussen de registratie van een bestelling en een betaling, erkent en aanvaardt de KLANT dat gedurende deze tijd, in geval van einde voorraad, een PRODUCT onbeschikbaar kan worden.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde PRODUCT, zal de Uitgever de KLANT op om het even welke manier contacteren en naar keuze de levering van een ander PRODUCT voorstellen of de terugbetaling van de betaalde sommen en de afwikkeling van de verkoop zonder bijkomende kosten voor de KLANT.

In de hypothese van de oplossing van de verkoop, verbindt de Uitgever er zich toe over te gaan tot de terugbetaling van de onbestelbare PRODUCTEN binnen een termijn die niet langer kan zijn dan dertig dagen te rekenen vanaf de door de KLANT gedane betaling.

De Uitgever behoudt zich bovendien het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval de KLANT deze verplichtingen niet zou hebben nageleefd.

Article 8. Indisponibilité des produits

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat een besteld en gekocht product niet beschikbaar is.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product vóór het einde van de verzending van deze laatste, zal Recharge Ok de koper per e-mail, binnen een termijn van maximum één week, informeren onder welke termijn dit product zou kunnen geleverd worden. In ieder geval kan de levering van een product niet langer duren dan twaalf dagen, op voorwaarde dat de prijs volledig is betaald.

En cas d’indisponibilité permanente, conformément aux dispositions de l’article L121.20.3 du Code de la Consommation, Recharge OK s’engage à rembourser intégralement le produit, par virement automatique sur le compte avec lequel l’acheteur a réglé sa commande, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de paiement de la commande.

Er zal een e-mail naar de koper worden gestuurd om hem te laten weten dat zijn kaart is gecrediteerd en dat zijn aankoop nu is terugbetaald.

Article 9. Réserve de propriété

De verkochte producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs.

Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe om tot de volledige betaling van de prijs, op straffe van onmiddellijke terugvordering door de uitgever, de voornoemde producten niet te verwerken of te verwerken, noch door te verkopen of in pand te geven.

Article 10. Livraison

Na ontvangst van de validatie van de aankoop en de betaling door de klant, stuurt de verkoper de klant, op het door hem opgegeven e-mailadres, een factuur van de bestelling, alsmede de herlaadcode. Het is met deze code dat u uw prepaid bankkaart kunt opladen.

Article 11. Non-conformité et vices cachés

De Uitgever verbindt er zich toe een goed af te leveren dat conform is aan het contract en beantwoordt de op het ogenblik van de levering bestaande gebreken aan overeenstemming van het PRODUCT onder de voorwaarden van de artikelen L.217-4 en volgende van de Code de la consommation, alsook de verborgen gebreken onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van de Code de la consommation. 

Bij ontvangst van de bestelling, zal de KLANT ook de conformiteit van de ontvangen bestelling verifiëren.

Article 12. Droit de rétractation

Conformément à l’article L221-18 du Code de la consommation, les prestations délivrées sur Recharge Ok sont exclues du droit de rétractation du fait de la la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur lors de son achat.

De klant beschikt niet over een herroepingsrecht omdat de betrokken digitale producten niet kunnen worden teruggezonden. Eenmaal geleverd, is het onmogelijk na te gaan of een product, een code, al dan niet reeds is gebruikt. Recharge Ok garandeert een bruikbare code te leveren onmiddellijk nadat de betaling is verricht. 

Gelieve er rekening mee te houden dat producten na levering nooit kunnen worden teruggezonden. Wees daarom voorzichtig met het bestellen van het juiste product.

Geen enkele bestelling die aanleiding heeft gegeven tot het verzenden van een herlaadcode kan worden terugbetaald.

Article 13.  Les garanties et les responsabilités

 13.1 - Informatie over de artikelen :

Les photographies ainsi que les descriptifs des PRODUITS vendus ne sont pas contractuelles et la Société FIRST 21 ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs qui pourraient exister.

In het bijzonder is het mogelijk dat de afbeeldingen en kleuren van de artikelen die op de site worden weergegeven niet exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen als gevolg van het effect van de gebruikte internetbrowser en de resolutie van het scherm van de KLANT.

13.2.- Aansprakelijkheid :

De aansprakelijkheid van Recharge OK is beperkt tot het bedrag van de bestelling van de KLANT.

Recharge OK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige materiële, immateriële of fysieke schade veroorzaakt door het slecht functioneren of verkeerd gebruik van een op de site aangekocht artikel.

Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om bij de plaatselijke autoriteiten te informeren naar de bijzonderheden met betrekking tot belastingen, aangiften, verboden, invoer of gebruik van de bestelde artikelen.

Recharge OK kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wet- en regelgeving van het land waar de artikelen worden geleverd.

Article 14. Force majeure

Recharge OK is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, met name in geval van storing of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming en brand.

Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de rechtspraak van het Hof van Cassatie zullen als overmacht worden beschouwd.

In geval zich een gebeurtenis voordoet die overmacht oplevert, zal Recharge OK de KLANT binnen de vijf werkdagen van het zich voordoen of dreigen van deze gebeurtenis op de hoogte brengen.

Na een periode van vijftien dagen van onderbreking wegens overmacht, zal Recharge OK niet in staat zijn om de bestelling te honoreren en zal verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling aan de KLANT.

Article 15. Droit applicable et compétence juridictionnelle

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van elk ander toepasselijk internationaal verdrag, met inbegrip van het Verdrag van VIENNA inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken van 11 april 1980.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de sluiting, interpretatie, uitvoering of overdracht van dit contract is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de eiser, van de plaats van de feitelijke levering van het PRODUCT, overeenkomstig de artikelen 42 en 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, kan de KLANT, alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen, een beroep doen op elke procedure voor minnelijke schikking van geschillen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van onze diensten en producten. 

Vous ne devez pas utiliser nos services pour envoyer de code de recharges à des personnes que vous ne connaissez pas.

Tout particulièrement, étant donné que nous ne sommes ni impliqués ni responsables d’aucun accord sous-jacent que vous pourriez avoir avec toute autre personne associée à votre utilisation de nos Services, nous ne négocierons aucun litige, vous êtes donc le seul et unique responsable du contenu que vous partagez et des personnes à qui vous le partagez. 

***

Laatste wijziging van deze voorwaarden: 7 juli 2020

Pour toute information complémentaire, nous restons à votre entière disposition.

Écrivez-nous à : support@rechargeok.com